Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0024
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=209
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов - Домашен социален патронаж – гр. Свищов, ДСХ „Мария Луиза” – гр. Свищов, ЦНСТПЛД /Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция/ – 1 и 2 – с. Овча могила, община Свищов и Дневен център за деца с увреждания – гр. Свищов. Доставките ще се извършват ежедневно – до 7:00 ч., след подаване на заявка (по телефон, факс, ел. поща или куриер) за необходимите количества продукти от упълномощени лица от посочените институции, в рамките на установеното работно време на съответния обект. Подробните видове продукти, прогнозни количества и изисквания за изпълнение на обществената поръчка са съгласно Техническата спецификация част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/09/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   863885   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.08.2018 23.08.2018
2   863886   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.08.2018 23.08.2018
3   876825   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.11.2018 08.11.2018
4   964438   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.03.2020 11.03.2020
5   973873   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.04.2020 24.04.2020
6   973875   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.04.2020 24.04.2020