Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" АД - Ямбол
Номер: 00744-2018-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=125&Itemid=647
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Актуализация на инвестиционен проект на обект Нов Болничен Комплекс към МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол, УПИ-25 в квартал 331, след издаване на разрешение за строеж за обект

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   863119   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.08.2018 15.08.2018
2   880104   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.11.2018 26.11.2018
3   912183   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.05.2019 17.05.2019