Информация за преписката

Възложител: Езикова гимназия "Христо Ботев" гр. Кърджали - /Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици /ПГПЧЕ/ "Христо Ботев" гр. Кърджали /предишно - Гимназия с преподаване на чужди езици /ГПЧЕ/ "Христо Ботев"/
Номер: 01965-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.botev-kardzhali.com
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Доставка на природен газ от краен снабдител за нуждите на Езикова гимназия Христо Ботев, гр. Кърджали Горивото, предмет на доставка е за срок от 2 години или изчерпване на прогнозната стойност.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   862819   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.08.2018 14.08.2018
2   895966   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.02.2019 25.02.2019