Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Красна поляна"
Номер: 01259-2018-0002
Адрес на профила на купувача: http://krasnapolyana.bg/2018/181-01259-2018-0002%20
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата поръчка обхваща дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на Столична община във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., изм. и доп. с ПМС № 29/ 26.01.2017г. (обн. ДВ бр. 12/ 03.02.2017г.) - Инженеринг (проектиране и строителство); изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството и инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството за „Сграда с административен адрес: гр. София, район „Красна поляна“, ж.к. „Разсадника-Коньовица“, бл. 77, вх. А и Б, въведена в експлоатация през 1973 г., състояща се от 49 апартамента, общо за двата входа по 8 етажа на вход (7 бр надземни + 1 бр полуподземен). Общата разгъната застроена площ по ЗУТ е 4300,91 кв.м.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/09/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   862230   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.08.2018 13.08.2018
2   862233   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.08.2018 13.08.2018
3   921612   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.07.2019 15.07.2019