Информация за преписката

Възложител: Държавно предприятие /ДП/ Български спортен тотализатор /БСТ/
Номер: 04666-2018-0005
Адрес на профила на купувача: http://profile.toto.bg/431b7fd87c346be3e97acb449093e73a
Процедура: Открита процедура
Описание: Настоящата поръчка включва възлагане по 4 обособени позиции, застрахователни услуги, чрез които се търси: - Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 1 046 души /с възможност за тяхното намаляване и/или увеличаване/, по време на изпълнение на служебните им задължения, съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служители за риска „трудова злополука”; -Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на 861 броя обекта: имущество – сгради и тотопавилиони /с възможност за тяхното намаляване/увеличаване/; -Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на налични пари в каса на 702 броя обекта – тотопавилиони /с възможност за тяхното увеличаване/намаляване/; -Предоставяне застрахователно покритие срещу посочени рискове на стопанисваните от ДП БСТ 111 броя автомобила /с възможност за тяхното увеличаване/намаляване/; - Изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, включено в покриваните рискове.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/09/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   862138   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.08.2018 13.08.2018
2   862139   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.08.2018 13.08.2018
3   864458   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     24.08.2018 27.08.2018
4   883767   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.12.2018 17.12.2018