Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2018-0028
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на процедурата касае доставка на 1 бр. ново специализирано моторно превозно средство за нуждите на ЦНСТДМУ "Мирни дни" и ЦНСТДМУ "Хризантема". Обхватът на дейността е съгласно Техническата спецификация, приложение към документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/09/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   861734   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.08.2018 13.08.2018
2   861739   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2018 13.08.2018
3   867675   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     14.09.2018 17.09.2018
4   876809   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.11.2018 08.11.2018