Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Петка" АД - Видин
Номер: 00425-2018-0007
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements#obqvi
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин.Предметът на поръчката е обособен в седем обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 2 – Специализирана кардиологична апаратура; Обособена позиция № 3 – Специализирана наркозно -дихателна апаратура; Обособена позиция № 4 – Специализирана апаратура-стерилно; Обособена позиция № 9 - Специализирана клинично лабораторна апаратура; Обособена позиция № 10– Специализирана хемодиализна апаратура; Обособена позиция № 11 – Специализирана лапароскопска апаратура; Обособена позиция № 12 – Специализирана апаратура – ОТХ. Предметът и обемът на обществената поръчка по всяка една от обособените позиции включва изпълнението на следните дейности: а) абонаментно сервизно обслужване, включващо всички дейности по профилактика, ревизии, текущи и основни ремонти на медицинската техника, без стойността на резервните части и възли; б) извършване на периодични прегледи; в) осигуряване на резервни части, необходими за текущите или основни ремонти, включени в абонаментното сервизно обслужване; г) гаранционна отговорност на вложените резервни части при текущ или основен ремонт на медицинската апаратура.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   861694   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.08.2018 08.08.2018
2   866852   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.09.2018 11.09.2018