Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2018-0037
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на различни видове медицински изделия по обособени позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество медицински изделия в склад на възложителя на следния адрес: МБАЛ – София - гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски” № 3
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/09/2018 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   861302   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2018 09.08.2018
2   861305   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.08.2018 09.08.2018
3   879513   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.11.2018 23.11.2018