Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2018-0031
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/35461
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка, в тази част: - Технически контрол на работните проекти по части конструктивна и ПБЗ в съответствие с Наредба 10 на МРРБ - Оценяване съответствието на инвестиционния проект в съответствие с чл. 142 (5) на ЗУТ - Строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ - Заснемане и нанасяне в кадастралната карта и кадастралните регистри на строежа и самостоятелните обекти/ при необходимост/, съгласно ЗКИР - Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти на съответната сграда със ЗЕЕ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/09/2018 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   861143   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.08.2018 06.08.2018
2   861144   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.08.2018 06.08.2018
3   909843   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.05.2019 07.05.2019
4   915167   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.06.2019 10.06.2019
5   943807   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.11.2019 08.11.2019