Информация за преписката

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Велико Търново
Номер: 00530-2018-0068
Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/news?id=3688
Процедура: Открита процедура
Описание: Периодична доставка на гориво за отопление - газьол за отопление, по писмени заявки, направени чрез координатора по договора, франко склада на възложителя на мястото за изпълнение – гр. Габрово, ул. „Априловска“ №7 и „Радецка“ №11.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/09/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   860902   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.08.2018 06.08.2018
2   860905   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2018 06.08.2018
3   894258   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.02.2019 18.02.2019