Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/
Номер: 01666-2018-0008
Адрес на профила на купувача: http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване” – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”, по обособени позиции, както следва: № 1 – „Периферни устройства и носители на информация”; № 2 – „Монитори”; № 3 – „Принтери и мултифункционални устройства”; №4 – „Специализирани принтери”; № 5 – „Копирна машина висок клас”; (На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособена позиция № 6 „Други” -19 броя външни устройства, по реда, предвиден за индивидуалната и стойност (директно по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП на стойност 2888 лева без ДДС). Отделянето на тази обособена позиция е извършено при наличието на изискваните условия съгласно посочената норма, а именно: прогнозната стойност не надхвърля 156 464 лева без ДДС, както и не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/09/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   860542   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.08.2018 03.08.2018
2   860619   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.08.2018 03.08.2018
3   875131   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.10.2018 29.10.2018
4   880373   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.11.2018 29.11.2018
5   886232   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.01.2019 03.01.2019
6   890249   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.01.2019 23.01.2019