Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2018-0022
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2018-0022_BG
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предмет на обществената поръчка: 1. Право на ползване на информационни технологии (WЕВ приложение за справки на Централния кредитен регистър в БНБ), собственост на „ДАТАМАКС“ АД, осигуряващи интернет достъп до системата „Централен кредитен регистър“, наричани по-нататък за краткост алтернативно „WEB приложението“ или „Приложението“. Правото на ползване на WEB приложението се осъществява съгласно Приложение № 1.1 – „Описание на информационните технологии, осигуряващи интернет достъп до системата „Централен кредитен регистър (ЦКР) в БНБ” („WEB-приложение за удостоверения на ИС на ЦКР”)“, представляващо неразделна част от настоящата покана за участие в преговори. 2. Абонаментно обслужване на WEB приложението, подробно описано в Приложение № 1.1 – „Описание на информационните технологии, осигуряващи интернет достъп до системата „Централен кредитен регистър (ЦКР) в БНБ” („WEB-приложение за удостоверения на ИС на ЦКР”). Абонаментното обслужване на WEB приложението се осъществява съгласно Техническата спецификация по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на право на ползване, абонаментно обслужване и функционално развитие на информационни технологии (WЕВ приложение за справки на Централния кредитен регистър в БНБ“ (Техническата спецификация) – Приложение № 1, „Изисквания, обхват и условия за абонаментно обслужване на „WEB-приложение за удостоверения на ИС на ЦКР (Приложението)” – Приложение № 1.3; 3. Проектиране, разработка, тестване и подготовка за внедряване на изменения и допълнения („развитие/актуализации на Приложението“), свързани с функционалното развитие на WEB приложението. Актуализациите ще се извършват съгласно Приложение № 1.2. – Планирана нова функционалност в Централен кредитен регистър за реализация по време на изпълнение на договора за абонаментно обслужване“; 4. Гаранционна поддръжка на всички актуализации на WEB приложението, реализирани по т. 3, която се осъществява при условията и сроковете, посочени в договора, неразделна част от настоящата покана за участие в преговори. 5. Абонаментно обслужване на всички актуализации на WEB приложението, изпълнени по т. 3, като част от абонаментното обслужване по т. 2, след изтичане на съответния срок на гаранционна поддръжка по т. 4.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   859339   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.07.2018 25.07.2018
2   864283   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.08.2018 27.08.2018