Информация за преписката

Възложител: Община Якоруда
Номер: 00616-2018-0006
Адрес на профила на купувача: http://yakoruda-municipality.bg/category/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с реконструкция и доизграждане на външна водопроводна мрежа и напорен резервоар за задоволяване на нуждите на село Бунцево, община Якоруда, по две обособени позиции с предмет: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и доизграждане на външна водопроводна мрежа за задоволяване на нуждите на село Бунцево, община Якоруда” и Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на напорен резервоар за задоволяване на нуждите на село Бунцево, община Якоруда”, в това число: • изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации, техническите проекти и количествените сметки. • дейности по въвеждане на обектите в експлоатация. • гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/08/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   858642   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.07.2018 26.07.2018
2   858643   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.07.2018 26.07.2018
3   872375   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.10.2018 15.10.2018