Информация за преписката

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - София-град
Номер: 00530-2018-0058
Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=3669
Процедура: Открита процедура
Описание: Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в: 1. Сервизно обслужване и ремонт, включващо цялостното поддържане на сигнално-охранителната техника, собственост на Възложителя в изправност. Извършва се след писмена заявка на Възложителя и включва извършване на всички дейности, осигуряващи техническата й изправност с цел надеждното, качествено и безотказно функциониране, съгласно предписанията на производителя и изискванията на Възложителя. 2. Доставка на резервни части, материали и консумативи: Доставката на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършване на сервизното обслужване и ремонт на сигнално-охранителната техника се извършва от Изпълнителя, като стойността им е за сметка на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/09/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   856616   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.07.2018 12.07.2018
2   856617   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.07.2018 12.07.2018
3   884607   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.12.2018 21.12.2018