Информация за преписката

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Варна
Номер: 00530-2018-0057
Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/news?id=3668
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води – ВиК за административните сгради на офис за обслужване Добрич при ТД на НАП Варна с адреси: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 7 и № 31“. Срок за изпълнение на договора – 60 /шестдесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на максимално допустимата му стойност в рамките на този срок. Максимално допустимата стойност на поръчката е в размер на 15 000 лв. без ДДС.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   856462   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.07.2018 10.07.2018
2   884271   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.12.2018 20.12.2018