Информация за преписката

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - София-град
Номер: 00530-2018-0056
Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=3665
Процедура: Открита процедура
Описание: Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в: Периодични доставки на гориво за отопление, след получаване на писмена заявка от координатора по изпълнение на договора от страна на Възложителя, подадена по e-mail или Fax на посочени от Изпълнителя електронен адрес или номер, като се спазват следните изисквания: ? срокът за изпълнение на всяка конкретна заявка е до 3 /три/ работни дни от получаване на заявката от Изпълнителя; ? количествата, заявени по всяка една конкретна писмена заявка от Възложителя към Изпълнителя, не могат да бъдат по-малки от 1 000 (хиляда) литра за офис „Красна поляна“ към ТД на НАП София и 1 000 (хиляда) литра за офис „Благоевград“ към ТД на НАП София. По-малките от това количество заявки могат да бъдат приемани за изпълнение само по добрата воля и при възможност от страна на Изпълнителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/09/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   856148   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.07.2018 10.07.2018
2   856150   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.07.2018 10.07.2018
3   886551   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.01.2019 08.01.2019