Информация за преписката

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Велико Търново
Номер: 00530-2018-0055
Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=3664
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на необходимите количества нетна електрическа енергия ниско напрежение за административните сгради на посочените офиси, включване на обектите в стандартна балансираща група, като непряк член, с координатор Изпълнителя, като Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението на електрическа енергия, планиране, заявяване и балансиране; изготвяне и подаване на почасови дневни графици и изпращането им за администриране на информационния поток от “ЕСО“ ЕАД; поемане на отговорността за балансиране, както и извършване на всички дейности, свързани с участие на либерализирания пазар на електрическа енергия. Прогнозното количество нетна електрическа енергия, което ще се доставя ежемесечно за срока на договора, е определено на база консумираната електрическа енергия за 12 месеца и възлиза общо на 975081 kWh /975,081 MWh/.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/08/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   855505   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.07.2018 09.07.2018
2   855509   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.07.2018 09.07.2018
3   878399   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.11.2018 16.11.2018