Информация за преписката

Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/
Номер: 00258-2018-0017
Адрес на профила на купувача: http://www.moew.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка е насочена към развитието и укрепването на управленския капацитет и създаването на условия за по-добър контрол от страна на МОСВ чрез инвестиции за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и услуги, специализирани за автоматизиране на дейности по отчет и контрол на състоянието на находищата на минерални води и свързаните с тях концесионни договори на територията на България.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/08/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   854638   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.06.2018 02.07.2018
2   854640   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.06.2018 02.07.2018
3   864444   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.08.2018 27.08.2018