Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0020
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка включва: 1. Изработване на инвестиционен проект във фаза работен за преустройство и промяна на предназначение на масивна двуетажна монолитна сграда в гр. Свищов, ЕКАТТЕ 65766, ул. Цар Борис I, №36, АКТ за публична общинска собственост №1562/15.11.2007 г., УПИ VIII, кв.83А в Център за грижа на възрастни хора в невъзможност за самообслужване. РЗП на сградата 724,12 м2. 2. Извършване на строително-монтажните работи и дейности за преустройство и промяна на предназначение на сграда в гр. Свищов, ул. Цар Борис I, №36 в Център за грижа на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, съгласно изготвеният от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред работен инвестиционен проект; 3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строителните и монтажните работи на обектите в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/08/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   854413   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.06.2018 02.07.2018
2   854414   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.06.2018 02.07.2018
3   871273   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.10.2018 08.10.2018
4   926439   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.08.2019 06.08.2019