Информация за преписката

Възложител: Община Баните, област Смолян
Номер: 00603-2018-0005
Адрес на профила на купувача: http://banite.egov.bg/wps/portal/banite/municipality/customer-profile/op.new/pub-competitions/publs013/publs013
Процедура: Публично състезание
Описание: "Рехабилитация и реконструкция на улица „Съединение” и улица „Бреза” в село Загражден, община Баните“ Обект на настоящата обществена поръчка е строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1б от ЗОП. Място на изпълнение на обществената поръчка - община Баните, област Смолян
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/07/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   854216   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.06.2018 28.06.2018
2   854219   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.06.2018 28.06.2018
3   863440   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.08.2018 17.08.2018
4   948475   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.12.2019 10.12.2019