Информация за преписката

Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/
Номер: 00258-2018-0016
Адрес на профила на купувача: http://www.moew.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/270/
Процедура: Открита процедура
Описание: Настоящата поръчка е съгласно Техническата спецификация със слeдния обхват: • Дейност 1 Обзор, оценка и предложение за оптимизация на съществуващите системи за наблюдение на водите в басейна на река Искър; • Дейност 2 Разработка, представяне и съгласуване на обща концепция за управление на водите в реално време в Република България (Концепция за НСУВРВ); • Дейност 3 Разработка, представяне и съгласуване на идеен проект за изграждане и внедряване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) на база общата концепция за Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ); • Дейност 4 Разработка, представяне и съгласуване на технически проект за изграждане и внедряване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ – БРИ), в съответствие с идейния проект за Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ – БРИ); • Дейност 5 Изграждане и внедряване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ–БРИ)
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/10/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   853901   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.06.2018 29.06.2018
2   853904   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.06.2018 29.06.2018
3   860706   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         01.08.2018 02.08.2018
4   869878   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.09.2018 01.10.2018
5   873097   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         15.10.2018 15.10.2018
6   914073   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.05.2019 03.06.2019