Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болнница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Стамен Илиев" АД - Монтана
Номер: 00468-2018-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.mbalmontana.com/page/show/66
Процедура: Открита процедура
Описание: Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31/07/2018 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   853527   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.06.2018 27.06.2018
2   853528   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.06.2018 27.06.2018
3   878196   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.11.2018 16.11.2018