Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0019
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=205
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмета на поръчката включва доставка на два броя нови, неупотребявани и недемонстрационни автомобили - Лек автомобил 4х4 и Микробус 16+1 места. Подробните изисквания за изпълнение са съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/07/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   852504   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.06.2018 19.06.2018
2   852515   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         19.06.2018 19.06.2018
3   863691   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.08.2018 20.08.2018