Информация за преписката

Възложител: Сдружение "Асоциация на индустриалния капитал в България"
Номер: 05565-2018-0002
Адрес на профила на купувача: http://bica-bg.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%BE%D
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на поръчката е свързан със създаване и въвеждане в експлоатация на електронна платформа - Информационна система "Рейтинг на професиите, която да бъде база за формулиране на политика за балансиране на пазара на труда. Платформата ИСРП следва да бъде тестване в реална работна среда.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/07/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   852148   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.06.2018 18.06.2018
2   852149   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.06.2018 18.06.2018
3   862174   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.08.2018 10.08.2018
4   891131   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.01.2019 29.01.2019