Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Петка" АД - Видин
Номер: 00425-2018-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements#obqvi
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен на две обособени позиции. Медицинските изделия и консумативи, които следва да бъдат доставяни са подробно описани в техническите спецификации. Съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП, предметът на всяка от обособените позиции включва номенклатурни единици. Участниците могат да оферират една, няколко или всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция . Липсата на предложение за доставка на някоя от номенклатурните единици, включени в обособената позиция, за която е подадена офертата, не е основание за отстраняването на същата от участие в процедурата.Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по отделни номенклатурни единици от обособената позиция, въз основа на критерий за възлагане: “Оптимално съотношение цена/качество”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/07/2018 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   852238   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.06.2018 21.06.2018
2   852246   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.06.2018 21.06.2018
3   865462   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.08.2018 03.09.2018
4   868543   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.09.2018 25.09.2018