Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0018
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=203
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка на консумативи и техническо обслужване за наличната компютърна, размножителна и печатна техника за нуждите на Община Свищов за 2018/2019 година”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/07/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   852199   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.06.2018 18.06.2018
2   852202   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.06.2018 18.06.2018
3   864832   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.08.2018 28.08.2018
4   942356   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.10.2019 31.10.2019