Информация за преписката

Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите /предишно - Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП//
Номер: 00696-2018-0008
Адрес на профила на купувача: http://www.mzh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка е изграждане на информационна система с електронни регистри за нуждите на специализираната администрация (ЕРСА) на МЗХГ, в съответствие с техническата спецификация на възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/07/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   850822   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.06.2018 11.06.2018
2   850823   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.06.2018 11.06.2018
3   873721   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.10.2018 22.10.2018