Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2018-0018
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/473-
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Доставка на вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за обекти, собственост на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет, находящи се на територията на община, съгласно списък, приложение към Договора, по актуални единични цени, определени от КЕВР, за срок от 1 /една/ година.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   850761   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.06.2018 08.06.2018
2   853699   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.06.2018 26.06.2018
3   925531   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.08.2019 01.08.2019