Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Чирпан към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2018-0082
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2184
Процедура: Открита процедура
Описание: Техническо обслужване, основен и текущ ремонт и профилактика на МПС по заявка на възложителя за нуждите на ТП "ДГС Чирпан"за срок от 12 месеца
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   850608   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.06.2018 г.  11.06.2018 г. 
2   850610   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.06.2018 г.  11.06.2018 г. 
3   866735   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2018 г.  12.09.2018 г. 
4   911933   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.05.2019 г.  16.05.2019 г.