Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Чирпан към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2018-0081
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2183
Процедура: Открита процедура
Описание: "Доставка на резервни части и консумативи за МПС по заявка на възложителя за нуждите на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца или до изчерпване на предвидените суми“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   850602   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.06.2018 г.  11.06.2018 г. 
2   850605   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.06.2018 г.  11.06.2018 г. 
3   866734   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2018 г.  12.09.2018 г. 
4   906575   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.04.2019 г.  09.04.2019 г.