Информация за преписката

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/
Номер: 00530-2018-0042
Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=3635
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката включва: Поддръжка на 300 бр. лицензи за софтуерен продукт Arbutus Analyzer и на един брой лиценз за Arbutus Windows Server - сървърно приложение за паралелна работа на 300 потребители на Arbutus Analyzer за период от 1 година след сключване на договор.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/07/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   850545   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.06.2018 11.06.2018
2   850549   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.06.2018 11.06.2018
3   865779   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2018 05.09.2018