Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0016
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=201
Процедура: Публично състезание
Описание: Възложителя предвижда доставка на техническа сол (натриев хлорид) до 1000 тона и доставка на пясък до 500 тона за обезпечаване на снегопочистването и поддържането на общинската пъна мрежа. Доставяните техническа сол (NaCl) и пясък трябва да отговарят на чл.21, ал.1, т.1 и т.2 от Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Подробните изисквания са съгласно Техническата спецификация част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/06/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   850269   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.06.2018 06.06.2018
2   850271   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.06.2018 06.06.2018
3   859752   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.07.2018 27.07.2018
4   863314   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.08.2018 16.08.2018
5   928888   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.08.2019 20.08.2019