Информация за преписката

Възложител: Община Септември
Номер: 00652-2018-0010
Адрес на профила на купувача: http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/152-96-00-14-18
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Дейностите по извършване на строителния надзор са следните: За Дейност 1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи” - Считано от датата на получено от възложителя уведомление/известие за стартиране на работата по упражняване на строителен надзор, със срок за изпълнение, до датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15) съставен на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За Дейност 2: Изготвяне на Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и издаване на Технически паспорт на строежа по чл. 176 ,,б”, от ЗУТ (където е необходимо съобразно строително-монтажните работи) – в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол – Образец 15 /Акт 15/, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   850167   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.06.2018 06.06.2018
2   862300   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.08.2018 13.08.2018