Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2018-0016
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/470-
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставките, предмет на настоящата поръчка, включват доставка по заявка на възложителя, в която са посочени вида и количеството на заявените материали. Посочените прогнозни количества са приблизителни и възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл възложителят има право в срока на договора да не заяви в пълен обем даденото прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на стоки след достигане на посочените за тях прогнозни количества, до достигане на общата стойност на договора. Поръчката се изпълнява под формата на периодични доставки, в зависимост от потребностите на възложителя съобразно реда, сроковете и условията на проекта на договор – част от документацията за участие. Доставките ще бъдат изпълнени след направени заявки от упълномощени от възложителя лица. Възложителят приема и заплаща само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   849698   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.06.2018 05.06.2018
2   849700   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.06.2018 05.06.2018
3   856329   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     09.07.2018 12.07.2018
4   862412   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.08.2018 15.08.2018