Информация за преписката

Възложител: Агенция по заетостта
Номер: 00311-2018-0018
Адрес на профила на купувача: https://www.az.government.bg/bg/profiles/view/286-razrabotvane-na-specializiran-softuer-za-avtomatizirane-na-procesite-po-registracija-i-izdavane-na-razreshenija-za-d/
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка обхваща изпълнението на следните основни дейности: 1.Анализ на текущото състояние и работните процеси;2. Разработване на специализиран софтуер. В рамките на дейността трябва да се разработи програмния продукт, който ще включва 4 регистъра,8 модула и други административни функции като сканиране и съхранение на документи и извеждане на справочна и статистическа информация ;3.Електронни услуги за работодатели; 4.Миграция на базата данни от действащата в момента програма към новия софтуер;5.Внедряване на специализирания софтуер;6.Интеграция с информационната система на ИА ГИТ и с деловодната система Архимед;7.Обучение на служители.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/07/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   849249   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.05.2018 01.06.2018
2   849252   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.05.2018 01.06.2018
3   889520   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.01.2019 21.01.2019
4   942635   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.11.2019 01.11.2019