Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Кости към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2018-0071
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2150
Процедура: Открита процедура
Описание: А) Периодична доставка, чрез закупуване на нови (произведени през 2018 г., съответно за вторите 12 месеца през 2019 г.) автомобилни гуми по заявка на възложителя; Доставката на новите гуми включва: демонтаж на старите гуми и монтажа и балансирането на новите (тези дейности трябва да са калкулирани в единичната цена на гумите). Б) Периодична доставка, чрез закупуване на нови и/или втора употреба джанти; Доставката на новите и/или втора употреба джанти включва: демонтаж на старите джанти и монтаж на новите и/или втора употреба джанти (тези дейности трябва да са калкулирани в единичната цена на джантите). В) Демонтаж, монтаж, баланс и ремонт на гуми; Ремонтът на гуми включва: демонтаж, лепене, балансиране и монтаж. Описание на гумите по вид и брой се съдържа Техническата спецификация. Г) Демонтаж, монтаж и ремонт на джанти; Ремонтът на джантите включва: демонтаж, изправяне и/или др. и монтаж. Описание на джантите по вид и брой се съдържа в Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/07/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   848623   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.05.2018 28.05.2018
2   848624   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.05.2018 28.05.2018
3   859233   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.07.2018 27.07.2018