Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Кости към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2018-0068
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2141
Процедура: Открита процедура
Описание: „Техническо обслужване на МПС по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС за срок от 24 месеца“ и Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части по заявка на Възложителя за срок от 24 месеца“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/06/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   848003   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.05.2018 23.05.2018
2   848006   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.05.2018 23.05.2018
3   859343   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.07.2018 30.07.2018