Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0014
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=197
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността и детските заведения на територията на Община Свищов за 2018/2019 година. Доставените видове хляб и хлебни изделия да са произведени в деня на доставката. Отделните доставки ще се изпълняват в зависимост от конкретната необходимост след периодични съгласувани заявки за конкретни асортименти и количества. Задължително се спазват сроковете за доставка след заявка за всяка обособена позиция. Количествата по всяка обособена позиция са посочени в документацията за участие в обществената поръчка. Посочените количества са прогнозни и в зависимост от нуждите на специализираните институции, социалните услуги в общността и детските заведения, но в рамките на бюджетните средства, с които разполагат за съответната бюджетна година. Срок за доставка за всички обособени позиции: ежедневно до 07:00 часа, след подаване на заявка за необходимите количества.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/06/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   847558   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.05.2018 18.05.2018
2   847560   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.05.2018 18.05.2018
3   859595   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.07.2018 26.07.2018
4   931310   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.09.2019 02.09.2019
5   947308   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.12.2019 03.12.2019