Информация за преписката

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/
Номер: 00530-2018-0034
Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=302
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка обхваща следните дейности: 1. Осигуряване продължаване на правото на ползване на следните лицензи: 1.1. ARIS Architect & Designer, (включващ ARIS Architect и Enterprise Architecture Management), версия 9.8 – 11 бр.; 1.2. ARIS Desing Server for Oracle (за 1-25 потребителя), версия 9.8 – 1 бр.; 1.3. ARIS Publisher (за 100 потребителя) , версия 9.8 – 1 бр. 2. Осигуряване на поддръжка за срок до 31.03.2020 г., считано от датата на предоставена от изпълнителя оторизация за осигурено/продължено право на ползване и поддръжка на софтуерните лицензи Aris през системата за поддръжка на производителя на софтуера, но не по-рано от 04.07.2018 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/07/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   846770   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.05.2018 16.05.2018
2   846773   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.05.2018 16.05.2018
3   853156   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     21.06.2018 25.06.2018
4   866106   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.09.2018 07.09.2018