Информация за преписката

Възложител: Община Смядово
Номер: 00627-2018-0006
Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Настоящата процедура е процедура цели да се избере изпълнител , който да доставя Мляко, млечни произведения, яйца и др. по предварителна заявка за нуждите на детски градини в гр.Смядово и в селата Риш и Янково, ДСП, обществена трапезария, ДВХПР - с.Черни връх, ЗЖЛПР с. Янково, защитени жилища №1 и №2 в гр.Смядово, ЦНСТ с.Веселиново, ОП ”ЧОБ” гр. Смядово, ДЦВХУ, ДЦСХ в гр. Смядово за бюджетните 2018 и 2019 година”

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   846743   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.05.2018 14.05.2018
2   852284   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.06.2018 21.06.2018