Информация за преписката

Възложител: Община Стражица
Номер: 00078-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://77.85.197.110/procurements.aspx?ProviderID=c3104f20-121d-42d5-9d2a-e27dda6b3671
Процедура: Публично състезание
Описание: Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран/и независим/и изпълнител/и за доставка на уеб базиран модул за осигуряване на достъп на 21 кметства до основната АИС, работеща в общинската администрация на Община Стражица по обособена позиция № 1 и услуги по разработка, инсталиране, обучение, гаранция и поддръжка на модул за трансгранична комуникация и модул за комуникация между частни лица по обособена позиция №2, гарантиращи професионално, качествено и своевременно изпълнение на предмета на обществената поръчка, свързано с протичане на дейности по проект “CROSSBORDER PARTNERSHIP BETWEEN BOLINTIN VALE MUNICIPALITY AND STRAZHITSA MUNICIPALITY IN ORDER TO IMPROVE DECISION-MAKING SYSTEM - ROWS OF BRIDGES AND GATES (ROBG)“ на Община Стражица.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/06/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   846509   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.05.2018 11.05.2018
2   846510   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.05.2018 11.05.2018
3   854480   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.06.2018 29.06.2018
4   871937   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.10.2018 09.10.2018
5   871939   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.10.2018 09.10.2018