Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2018-0024
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на различни видове медицински изделия по обособени позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси: МБАЛ – София - гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски” № 3;МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3;МБАЛ – Пловдив - гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81;МБАЛ – Плевен - гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № 6;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/06/2018 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   846019   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.05.2018 14.05.2018
2   846021   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.05.2018 14.05.2018
3   860309   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.07.2018 02.08.2018
4   864000   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.08.2018 24.08.2018