Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Паламара към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Номер: 02711-2018-0089
Адрес на профила на купувача: http://dlspalamara.sidp.bg/zop/
Процедура: Публично състезание
Описание: Периодична доставка чрез покупка на хранителни продукти и напитки по заявка за осъществяване на обслужващи дейности при провеждането на организиран ловен туризъм от ТП Държавно ловно стопанство "Паламара” - с. Венец при „СИДП” ДП Шумен за 2018 година.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/06/2018 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   846003   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.05.2018 09.05.2018
2   846025   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.05.2018 09.05.2018
3   859837   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.07.2018 27.07.2018
4   910297   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.05.2019 08.05.2019