Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2018-0017
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/34252
Процедура: Открита процедура
Описание: За всички ОП:Разработване на Технически инвестиционни проекти (ТИП),включително необходимите работни детайли за нуждите на изграждането,съгласно ЗУТ,Наредба № 4 от 21.05.2001г.Целта е осигурчване на подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Бургас за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи в подкрепа на тяхната деинституционализация.Реализирането на проектите ще допринесе за осигуряване на равен достъп до качествени грижи и услуги на деца и младежи, според индивидуалните потребности и създаване на умения за самостоятелен живот чрез изграждане на необходимата инфраструктура за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/06/2018 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   845850   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.05.2018 11.05.2018
2   845853   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.05.2018 11.05.2018
3   848490   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     23.05.2018 25.05.2018
4   888973   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.01.2019 21.01.2019