Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Хасково към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен
Номер: 02716-2018-0060
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2110
Процедура: Открита процедура
Описание: Техническо обслужване МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства, собственост на ТП „ДГС Хасково“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/06/2018 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   845758   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.05.2018 09.05.2018
2   845762   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.05.2018 09.05.2018
3   856981   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.07.2018 16.07.2018