Информация за преписката

Възложител: Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс /СБР - НК/ ЕАД - София
Номер: 00120-2018-0006
Адрес на профила на купувача: http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на поръчката включва доставка на видовете материали за текуща поддръжка, посочени изчерпателно в Техническaтa спецификация – част от документацията за участие в процедурата. Количествата от всеки от артикулите не могат да бъдат определени към момента на обявяване на поръчката и следва да се доставят във вид и количество в зависимост от заявките и потребностите на възложителя. При всяка заявка възложителят ще посочва дали изпълнителят на обществената поръчка трябва да доставя заявените материали до сградите на възложителя или служители на възложителя ще приемат заявените материали в склада на изпълнителя и ще ги превозват до сградите на възложителя. При превозване и доставяне от изпълнителя на заявените материали в сградите на възложителя, възложителят ще заплаща на изпълнителя транспортните разходи съгласно условията на проекта на договор - част от документацията за обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/05/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   845738   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.05.2018 08.05.2018
2   845739   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.05.2018 08.05.2018
3   860299   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         31.07.2018 31.07.2018
4   936170   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.10.2019 01.10.2019