Информация за преписката

Възложител: Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
Номер: 00210-2018-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement
Процедура: Открита процедура
Описание: Целта на централизираната обществена поръчка е Централният орган за покупки (ЦОП) да сключи рамково споразумение с 4 (четири) изпълнители със срок за предоставяне на услугата 24 месеца, считано от датата на неговото сключване, но не по-рано от 01.01.2019 г., с което да осигури самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина на служители от държавната администрация – органи на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт. Въз основа на рамковото споразумение ще бъдат сключвани договори от индивидуалните възложители с 1 (един) изпълнител след провеждане на вътрешен конкурентен избор по реда на чл.82, ал. 3 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/07/2018 23:59

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   845453   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.05.2018 08.05.2018
2   845456   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.05.2018 08.05.2018
3   848268   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     22.05.2018 25.05.2018
4   950582   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.12.2019 23.12.2019
5   957709   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.01.2020 03.02.2020
6   957907   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.02.2020 05.02.2020
7   958365   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.02.2020 07.02.2020
8   958849   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.02.2020 10.02.2020
9   959415   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.02.2020 13.02.2020
10   960396   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.02.2020 19.02.2020
11   960431   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.02.2020 19.02.2020
12   961229   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.02.2020 24.02.2020
13   961259   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.02.2020 24.02.2020
14   962013   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.02.2020 28.02.2020
15   964309   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.03.2020 13.03.2020
16   964360   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.03.2020 16.03.2020
17   964720   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.03.2020 16.03.2020
18   965904   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.03.2020 20.03.2020
19   971118   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.04.2020 06.04.2020
20   971277   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.04.2020 09.04.2020
21   971292   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.04.2020 09.04.2020
22   971309   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.04.2020 09.04.2020
23   971420   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.04.2020 09.04.2020
24   976023   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.05.2020 11.05.2020
25   977115   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.05.2020 18.05.2020
26   977301   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.05.2020 18.05.2020