Информация за преписката

Възложител: Сухопътни войски - Военно формирование 22450
Номер: 02953-2018-0007
Адрес на профила на купувача: http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Превоз на личен състав и военни товари по националната и международна автомобилна пътна мрежа. Поръчката е разделена на 5 /пет/ обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 – Превоз на личен състав до Хохенфелс, Германия и обратно; - Обособена позиция № 2 – Превоз на военни товари до Хохенфелс, Германия и обратно; - Обособена позиция № 3 – Превоз на военни товари до Щетен, Германия и обратно; - Обособена позиция № 4 – Превоз на личен състав до Хохенфелс, Германия и обратно; - Обособена позиция № 5 – Превоз на военни товари до Хохенфелс, Германия и обратно. Подробности за маршрутите, датите и обема са посочени в поканата и Техническата спецификация.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   844369   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.04.2018 26.04.2018
2   856516   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         10.07.2018 10.07.2018
3   883288   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.12.2018 12.12.2018
4   883290   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.12.2018 12.12.2018
5   890266   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.01.2019 23.01.2019