Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2018-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page%2C1677
Процедура: Публично състезание
Описание: Извършване на покривни и хидроизолационни работи по покривите и водосточните системи на сградите на Възложителя, според конкретната необходимост и финансови възможности за срок до 31.12.2019 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/05/2018 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   843594   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         23.04.2018 23.04.2018
2   843595   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         23.04.2018 23.04.2018
3   867968   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.09.2018 17.09.2018