Информация за преписката

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Варна
Номер: 00530-2018-0021
Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=302
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка и монтаж, включващ свързване към електрическа мрежа на инверторни стенни климатици с мощност 9 000 BTU и 12 000 BTU, с параметри, подробно описани в раздел „Технически спецификации”. Същите се доставят, монтират и въвеждат в експлоатация в административните сгради на съответните дирекция/офис на ТД на НАП Варна в работно за администрацията време, съобразно подадената писмена заявка (по e-mail) от представител на Възложителя в срок до 20 (двадесет) дни от деня на получаване на заявката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/05/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   842087   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.04.2018 16.04.2018
2   842092   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.04.2018 16.04.2018
3   864935   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.08.2018 31.08.2018